Har ni frågor om OVK  Ring eller maila Jocke 0707-710379  hjelm@jockesbyggochvent.se 

 

 

                            

OVK är viktigt för dig och din fastighet!

Vi hjälper er i Stockholms län.

Vi besiktigar ventilation, rökkanaler, eldstäder

och imkanaler, restaurangkanaler.


Boka din besiktning i god tid!

Välj vilket sorts arbete ni vill boka

Vi hjälper er inte bara med ventilationsbesiktningar utan även med

allt förekommande ventilationsarbete som

t.ex. ventilationsrengöring, monterar ventilation och FTX system byter filter, Radon sanering.

Åtgärdar felaktig och trasig ventilation, byter takfläktar och rökgasfläktar, monterar nya fläktar där det behöver förbättras som

t.ex. självdragshus, där man renoverat och bytt fönster och/eller tilläggs isolerat vilket nästan alla gjort vid det här laget

men dom flesta har aldrig tänkt på sin ventilation som kan få kostsamma följder.

Så kontrollera er ventilation, fungerar den som det var tänkt när er fastighet byggdes?!

Boka gärna en koll av er ventilations funktion idag.

Vi är Jockes Bygg & Vent AB maila gärna en förfrågan om en koll av er ventilation

eller om ni behöver hjälp med OVK besiktning. hjelm@jockesbyggochvent.se                               


Det här är OVK

OBLIGATORISKVENTILATIONSKONTROLL

intervaller som gäller

Byggnader och typ av ventilationssystem
Intervaller:

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX ventilation 3år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6år

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

S-ventilation = självdragsventilation.
F-ventilation = fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.
FT-ventilation = fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.
FX-ventilation = F-ventilation med värmeåtervinning.
FTX-ventilation = FT- ventilation med värmeåtervinning.

Hur ska funktionskont-rollen göras?

Vid varje OVK ska det kontrolleras att:

  • ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten

  • kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
  • undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

Skicka protokollet till kommunen 

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden.

Sätt upp intyget i byggnaden

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Åtgärda fel och brister omgående

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Kraven finns i bygglagstiftningen.

Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn

Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

 

 

OVK ska göras regelbundet

OVK ska göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). För de flesta byggnader ska OVK sedan göras regelbundet, var 3 eller 6 år (återkommande besiktning).

- Boverket

Vet ni inte om ni har bra funktion på er ventilation? 

Kontakta oss för en kontroll

din ventilation är viktig för

dig och din fastighet. 

Har du frågor om din OVK

Maila oss gärna era frågor.

            Joakim Hjelm mailto:hjelm@jockesbyggochvent.se

Mobil: 0707-710 379

OVK Besiktningsman

Riks K Behörighet

 
 

Copyright OVK-BESIKTNING